cnc遊艇國際認證中心

​​

二等遊艇訓練

課程大網
 • 避碰規則與海事法規
 • 航海常識
 • 船藝實務

 • 航海學常識

 • 航海儀器常識

 • 海圖辨識

 • 航海技術及航行規劃

 • 船機常識
 • 船藝與操船
 • 船藝常識

 • 船艇操緃

 • 氣(海)象常識
 • 基本安全知識
 • 人員求生技能

 • 防火及基礎滅火

 • 基礎急救

 • 人員安全

一等遊艇訓練考照、 二等遊艇訓練考照、高雄一等遊艇訓練考照、高雄二等遊艇訓練考照、小船輪機保養高雄